Pythontr

husonet | Tarih: 21.08.2014

Apache ssl kurulumu

Adım adım apache ssl sertifikası yükleme işlemi

APACHE2 SELF-SIGNED CERTIFICATE Oluşturulması

Web Sitemiz var İse Kullanıcılarımız için ssl desteği verebiliriz peki bunun verilerin şifreli gidip gelmesinden başka bize avantajı ne olur? Proxy serverlarımızda rahatca cachleme yapabiliriz üyelik işlemleri sırasında sitemizi ssl üzerinden aktifleştirebiliriz.


SSL desteğini aktif hale getirme. Apache Modullerini açalım.


    a2enmod ssl
a2ensite default-ssl
/etc/init.d/apache2 restart

Oluşturacağımız sertifakamızı customize yani ayarlayalım.


    mkdir /etc/apache2/ssl
cd /etc/apache2/ssl

openssl req -x509 -days 1800 -newkey rsa:1024 -keyout pythontrkey.key -nodes -out pythontrcert.pem
- "Organization Name" bölümün uniq bir firma adı girilecek. Böylece,
web tarayıcıda bu sertifika için ayrı bir authority tanımlamak mümkün
olacak.
- "Common Name" bölümüne, siteye girerken kullanılan alan adı veya IP
adresi girilecek. Yoksa web tarayıcıda, otomatik tanınan self-signed
sertifika kaydı oluşturulamıyor.

Örnek Çıktı

Generating a 1024 bit RSA private key
.++++++
.........................++++++
writing new private key to 'narsmedyacom_key.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:TR
State or Province Name (full name) [Some-State]:Dumankaya Cad.bla bla
Locality Name (eg, city) []:ISTANBUL
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Deneme Tic.Ltd.Sti.
Organizational Unit Name (eg, section) []:xxxxx.com
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:*.xxxxx.com
Email Address []:info@xxxxx.com

      chmod 600 *

Olusturduğumuz sertifakaları apache için pathlerini ekleyelim.
vim /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl
#SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
#SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/pythontrcert.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/pythontrkey.key

Örnek Ayar
<VirtualHost *:443>
ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName www.pythontr.com
DocumentRoot /home/www/pythontr.com
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/pythontrcert.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/pythontrkey.key
</VirtualHost>

Tüm gelen istekler için ports.conf dosyasını ayarlayalım.


vim /etc/apache2/ports.conf
<IfModule mod_ssl.c>
# If you add NameVirtualHost *:443 here, you will also have to change
# the VirtualHost statement in /etc/apache2/sites-available/default-ssl
# to <VirtualHost *:443>
# Server Name Indication for SSL named virtual hosts is currently not
# supported by MSIE on Windows XP.
NameVirtualHost *:443
Listen 443
</IfModule>

Öncelik servisimizi restart etmeden önce apache ayarlarını kontrol edelim.


apache2ctl configtest

Her hangi bir sıkıntı yok ise Servisimizi restart edelim


    /etc/init.d/apache2 restart

Not: firewall kullanıyorsanız 443 https portuna izin vermeyi unutmayın.


İlgili Konular: csr dosyası oluşturma