Pythontr

husonet | Tarih: 05.03.2015

Asp ODBC Bağlantı Kurma

ODBC üzerinden ADODB Bağlantısı System DSN kullanarak bağlantı kurulması

Windows 2008 için yapılandırıldı.
Control Panel\All Control Panel Items\Administrative Tools


 Odbc Uzerinden Data Source Ekleme
Test Kodu
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open "DSNNAME","kullanici","sifre"

OraCommandStr = "select sysdate from dual"
Set objRS = Conn.Execute(OraCommandStr)
response.write ("sysdate is " & objRS.fields("sysdate").value)
objRS.close
Set objRS=nothing
Set Conn=nothing

%>

Recordset olarak kullanımına örnek
sql = "select sysdate from dual"
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objRS.Open sql, Conn
adi = objRS.Fields("adi")