Pythontr

husonet | Tarih: 11.03.2011

Debian ipucları

Debian konsol ipucları ve notları

debian da sıklıkla kullanılacak konsol komutlarını bu başlıktan girecem.


Uygulama kullanıcısının maximum dosya açma değerlerinin görüntülenmesi


ps -u username  # işlem yapan uygulamanın userını görüntülenmesi için.
sudo grep 'open files' /proc/${id}/limits # "Max open files" değerini alabilmemiz ID yazan yerin username ID'si ile güncellenmeli


lspci : PCI yoluyla bağlı cihazları listeler
lsusb : USB yoluyla bağlı cihazları listeler
lsmod : Aktif olan çekirdek modüllerini listeler
uname -a : Kullanılan çekirdeği gösterir


dosya içeriğinde 2228850 değerini arar bulduğu dosyları listeler.


find . -name '*' -exec grep -H '2228850' {} \; | more


Permission denied çıktılarını almak istemiyorsanız.


find / -name tnsname.ora  2>&1 | grep -v "Permission denied"


CSS ve JS dosyası konsol üzerinden sıkıştırma


apt-get install yui-compressor
yui-compressor finename.css > filename.min.css


sıkıştırılmış dosyaları açmak
#Tarlamak için
#tar sıkıştır yedekelenecekdosyaadı yedeklenecekdosya
tar -czvf forum2.tar.gz forum2.sql

#tar açarken
tar -xzvf forum2.tar.gz forum2.sql

#zip açarken
unzip pydiction-1.2.zip


#bz2 sıkıştırırken
tar cjf erdem.22.10.2011.2.tar.bz2 erdem/


# bz2 açarken
tar xjf erdem.22.10.2011.2.tar.bz2 erdem/


dosya okuma
#head baştan okur
head -n50 output.txt

#tail sondan okur
tail -n50 output.txt
tail -f output.txt devamlı oku


Default Atanan Editörü Değiştirme
update-alternatives --config editor


80 portundan connect olanları görmek için (ATAK YAPANLARI GÖREBİLİRSİNİZ)


netstat -an | grep ":80 "| awk '{print $5}'|cut -d":" -f1 | sort | uniq -c | sort -nr | head -20 | grep -v -E "127.0.0.1|0.0.0.0"


80 portundan bağlantı yapan cihazların toplam connection sayısı (ANLIK)


netstat -an | grep ":80 "| awk '{print $5}'| sort | uniq -c | sort -nr |  grep -v -E "127.0.0.1|0.0.0.0" | wc -l


Uniq (tekil) olarak 80 portundan bağlantı yapan cihazların toplam connection sayısı (ANLIK)


netstat -an | grep ":80 "| awk '{print $5}'|cut -d":" -f1 | sort | uniq -c | sort -nr |  grep -v -E "127.0.0.1|0.0.0.0" | wc -l


mailq kuyruğu boşaltmak


postsuper -d ALL


exim mail kuyruğunu boşaltma


exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | sh


htop yerine ağaç şeklinde görmek için


pstree -nulap


Apache yi test edelim 300 kullanıcı 30 saniye boyunca Apache yi test etsin


ab -kc 300 -t 30 http://localhost/


servislerden filtreleyerek servis sayısı almak


ps auxw |grep apache2 |wc -l


Ram boşaltma Dikkat Disk okuması ve CPU artacak


sh -c "sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"


resimleri optimize etmek için jpg ve png için


find /home/www/img/ -name "*.jpg" -exec jpegoptim {} \;
find /home/www/img/ -name "*.jpg" -exec optipng {} \;


bir servis makina restelendiginde başlamasını engellemek için


update-rc.d varnish disable


kapatılmış bir servisi makina açıldığında tekrar açılması için


update-rc.d varnish enable


Örnek Bir Servis yerine başka servis devriye alınacaksa


update-rc.d varnish enable
update-rc.d nginx disable
/etc/init.d/nging stop; /etc/init.d/varnish start


# NTFS diski read write modunda mount etmek
aptitude install ntfs-3g
mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /path_to/mount_point
# Yetki
mount -t ntfs-3g -o uid=1000,gid=100,umask=0022 /dev/sdb1 /path_to/mount_point
# umount etme
umount /path_to/mount_point
# Makina acilisinda mount edilmesi
vim /etc/fstab
/dev/sdb1 /path_to/mount_point auto auto,user,rw,exec 0 0

# Console fitreleme örneği regex kullanımı dahil
cat /var/log/apache2/access.log | grep Nutch | egrep -o '^[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+' | sort | uniq -c | sort

# Text Dosyaların içeriğinde aramak
cat *.* | grep -e .*'"212xxxxxxxx"'.

# log dosyasından filtreleme örneği image dosyalarını çıkarır
cat /var/log/nginx/error.log |awk -F'img/' '{ print $2}' | awk -F'"' '{ print $1}'

# scp ile bir text dosyasından gonderme
scp -P 22 `cat resimler.txt | awk -F'img/' '{ print $2}' | awk -F"'" '{ print $1}'` husonet@192.168.2.3:/home/www/xxx/img

# sanal ortamın oluşturulması
$ sudo pip install virtualenv virtualenvwrapper

$ echo 'export WORKON_HOME=$HOME/.virtualenvs' >> ~/<shell_configuration_file>
$ echo 'export PROJECT_HOME=$HOME/projects' >> ~/<shell_configuration_file>
$ echo 'source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh' >> ~/<shell_configuration_file>
$ # Your environment variables need to be set up correctly
$ echo 'export LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"' >> ~/<shell_configuration_file>
$ echo 'export LC_ALL="en_US.UTF-8"' >> ~/<shell_configuration_file>
$ echo 'export LANG="en_US.UTF-8"' >> ~/<shell_configuration_file>
$ source ~/<shell_configuration_file>

Farklı bir python version kurulumu için


cd ~/.virtualenv/pythontr_api/
rm -rf .Python bin/python* lib/python2.7/* include/python2.7
virtualenv -p python3 .$ mkdir ~/projects
$ mkproject pythontr_api
$ cd ..
$ git clone git@github.com/blala/pythontr_api.git
$ cd pythontr_api && workon pythontr_api
(pythontr_api)$ pip install -r requirements.txt

# Windows Serverlarda defaul frame worku değiştirmek için örnek ne alakası var neden buraya koydunuz der gibisiniz bu sıra mikisoftcular bu konuyla ilgili istek yapıyor benden o yüzden koydum :)
Windows Frame Work Güncellemek için
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework 4.0.30319>aspnet_regiis -i