Pythontr

husonet | Tarih: 11.06.2011

htpasswd kullanımı, Web Dizinlerini Şifreleme

.htaccess web üzerine açık bir klasörü şifreleme

Örneğimizde test adında var olan bir klasörün şifrelenmesini işleyeceğiz.

Apache Ayarlarının Yapılması
vim /etc/apache2/sites-enabled/000-default
<Directory /home/www/deneme.com/test/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>


Klasör Ayarları
cd /etc/apache2/
mkdir htpass
cd htpass
htpasswd -c engel pythontr
...........
...........


.htaccess dosyasının ayarlanması

vim /home/www/test/.htaccess
AuthUserFile /etc/apache2/htpass/engel
AuthName "Test Klasoru Ozel"
AuthType Basic
require valid-user