makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / Apache2.4 Kurulumu ve Konfigürasyonu

Apache2.4 Kurulumu ve Konfigürasyonu

27.04.2016 17:36:43

Apache2.4 Kurulumu ve Konfigürasyonu ve Apache2.2 den kurulum farklılıkları

Debian JESSIE ile gelen Apache2.4 konfigurasyonu bazı Apache2.2 parametrelerinde farklılık göstermektedir. Sizde bu değişikliğe gitmek isterseniz aşağıdaki örnek konfigürasyonu göz önünde bulundurun.

Kuruluma başlamadan önce güncellemelerimizi yapalım.


apt-get update && apt-get upgrade

Öncelikle kurulum işlemlerine başlayalım. Kuracağımız paketler aşağıdaki gibidir.


apt-get install apache2 apache2-doc apache2-utils

Apache conf dosyasını ayarlayalım.


vim /etc/apache2/apache2.conf
KeepAlive Off

1GB RAM 1 CPU için konfigurasyon.


vim /etc/apache2/mods-available/mpm_prefork.conf
<IfModule mpm_prefork_module>
    StartServers       2
    MinSpareServers      6
    MaxSpareServers      12
    MaxRequestWorkers     30
    MaxConnectionsPerChild  3000
</IfModule>

mpm_event i disable yapalım ve mpm_prefork u enable yapalım


a2dismod mpm_event
a2enmod mpm_prefork

Son olarak root ayarlarını yapalım


vim /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
vim /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /home/www/

    <Directory /home/www/>
        Options +Indexes +FollowSymLinks +MultiViews +Includes
        Require all granted
        AllowOverride all
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>


    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

Perl desteği vermek için aşağıdaki satırı /etc/apache2/sites-available/000-default.conf dosyasına ekleyebilirsiniz.


Options ExecCGI
AddHandler cgi-script .pl 

Gerekli olabilecek kütüphaneler


Apache Python desteği için
apt-get install libapache2-mod-python

Apache PHP desteği için
apt-get install php5 php-pear

Apache Perl desteği için
apt-get install libapache2-mod-perl2

Daha fazlası için aşağıdaki adresleri gezebilirsiniz.


yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda