makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / Debian Oracle 11g Enterprise Kurulumu

Debian Oracle 11g Enterprise Kurulumu

20.03.2013 14:23:03

# Kurulum icin grublar olusturalım
addgroup oinstall
addgroup dba
useradd -g oinstall -G dba -d /home/oracle -s /bin/bash oracle
passwd oracle (Şifre isteyince orace kullanıcısı için şifre girin)
mkdir /home/oracle
chown -R oracle:dba /home/oracle


# Redhat dosya lokasyonlarına Debian locasyonlar ile eşleştirelim
ln -s /usr/bin/awk /bin/awk
ln -s /usr/bin/rpm /bin/rpm
ln -s /usr/bin/basename /bin/basename


# Kernel parametrelerini Oracle için ayarlayalım
vim /etc/sysctl.conf
	fs.file-max = 6815744
	fs.aio-max-nr = 1048576
	kernel.shmall = 2097152
	kernel.shmmax = 2147483648
	kernel.shmmni = 4096
	kernel.sem = 250 32000 100 128
	net.core.rmem_default = 4194304
	net.core.rmem_max = 4194304
	net.core.wmem_default = 1048576
	net.core.wmem_max = 1048576
	net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500


# Kernel parametrelerini aktif yapalım
sysctl -p


# Oracle önerdiği şekilde limitleri düzeltelim
vim /etc/security/limits.conf
	oracle soft nproc 2048
	oracle hard nproc 16384
	oracle soft nofile 1024
	oracle hard nofile 65536


# install dosyaları izin işlemleri oracle kullanıcısı için install oracle user ı ile yapılacak
mkdir /home/oracle/oraclesetup
chown -R oracle:dba /home/oracle/oraclesetup/


# son paketlerimizi yükleyelim
aptitude install build-essential unixODBC rpm ksh lsb-rpm libaio1 sysstat pdksh unzip xterm xorg install sun-java6-jdk openjdk-6-jdk openbox

aptitude install alien
aptitude install autoconf
aptitude install automake 
aptitude install autotools-dev
aptitude install binutils
aptitude install bzip2
aptitude install doxygen
aptitude install elfutils
aptitude install expat
aptitude install gawk
aptitude install gcc
aptitude install gcc-multilib
aptitude install g++-multilib

aptitude install ksh
aptitude install less
aptitude install lesstif2
aptitude install lesstif2-dev
aptitude install lib32z1
aptitude install libaio1
aptitude install libaio-dev
aptitude install libc6-dev
aptitude install libc6-dev-i386
aptitude install libc6-i386 
aptitude install libelf-dev
aptitude install libltdl-dev
aptitude install libmotif4
aptitude install libodbcinstq4-1 libodbcinstq4-1:i386
yada
aptitude install libodbcinstq1c2 libodbcinstq1c2:i386
aptitude install libpth-dev
aptitude install libpthread-stubs0
aptitude install libpthread-stubs0-dev
aptitude install libstdc++5
aptitude install lsb-cxx
aptitude install make
aptitude install pdksh
aptitude install rlwrap
aptitude install rpm
aptitude install sysstat
aptitude install unixodbc
aptitude install unixodbc-dev
aptitude install unzip
aptitude install x11-utils
aptitude install zlibc


xhost + komutu ile diğer kullanıcıların (yani oracle kullanıcısın) xwindows oturumumuza erişebilmesini sağlıyoruz.
xhost +


# Oracle sitesinden indirdiğimiz doyaları açalım

su - oracle
cd oraclesetup
# unzip kurulu değilse aptitude install unzip
unzip linux_11gR2_database_1of2.zip
unzip linux_11gR2_database_2of2.zip


cd database
DISPLAY=192.168.2.161:0.0; export DISPLAY
# arayüzden kurulum istiyor uğraşmaya gerek yok openbox iş görür
startx
./runInstaller


# initorcl.ora dosyasını oluşturalım
cp /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/dbs/init.ora /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/dbs/initorcl.ora
vim /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/dbs/initorcl.ora
	audit_file_dest='/u01/app/oracle/admin/ORCL/adump'
	db_recovery_file_dest='/u01/app/oracle/flash_recovery_area'


# Memory Target hatası almamak için
cat > /etc/init.d/oracle-shm <<-EOF
#! /bin/sh
# /etc/init.d/oracle-shm
#
#
case "\$1" in
 start)
  echo "Starting script /etc/init.d/oracle-shm"
  # Run only once at system startup
  if [ -e /dev/shm/.oracle-shm ]; then
   echo "/dev/shm is already mounted, nothing to do"
  else
   mkdir /var/lock/subsys 2>/dev/null
   touch /var/lock/subsys/listener
   rm /dev/shm 2>/dev/null
   mkdir /dev/shm 2>/dev/null
   mount -t tmpfs shmfs -o size=16384m /dev/shm
   touch /dev/shm/.oracle-shm
   #rm -f /dev/shm
   #mkdir /dev/shm
   #mount -t tmpfs shmfs -o size=2048m /dev/shm
   #touch /dev/shm/.oracle-shm
  fi
  ;;
 stop)
  echo "Stopping script /etc/init.d/oracle-shm"
  echo "Nothing to do"
  ;;
 *)
  echo "Usage: /etc/init.d/oracle-shm {start|stop}"
  exit 1
  ;;
esac
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     oracle-shm
# Required-Start:  $remote_fs $syslog
# Required-Stop:   $remote_fs $syslog
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6 
# Description:    Fix to allow Oracle 11g use AMM.
### END INIT INFO
EOF


chmod 755 /etc/init.d/oracle-shm 
update-rc.d oracle-shm defaults 01 99


TNS Name ayarlayalım
vim /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/network/admin/tnsnames.ora
ORLC =
 (DESCRIPTION=
  (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=boran)(PORT=1521))
  (CONNECT_DATA=(SID=ORLC))
 )

EXTPROC_CONNECTION_DATA =
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS_LIST =
   (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
  )
  (CONNECT_DATA =
   (SID = PLSExtProc)
   (PRESENTATION = RO)
  )
 )


Listener Ayarları
vim /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
SID_LIST_LISTENER =
 (SID_LIST =
  (SID_DESC =
   (SID_NAME = ORCL)
   (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1)
   (PROGRAM = extproc)
  )
 )

LISTENER =
 (DESCRIPTION_LIST =
  (DESCRIPTION =
   (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = boran)(PORT = 1521))
   (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
  )
 )


# sqlplus testleri
sqlplus /nolog
SQL>connect / as sysdba
SQL>connected...


# Çalıştıracağımız servisi oluşturalım
vim /etc/init.d/dbora
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle/
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/dbhome_1
export ORACLE_OWNER=oracle
export ORACLE_SID=ORCL
export ORACLE_UNQNAME=ORCL
#export ORACLE_UNQNAME=DEFAULT
#export ORACLE_HOSTNAME=localhost.localdomain
export ORACLE_HOSTNAME=boran
export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
if [ ! -f $ORACLE_HOME/bin/dbstart -o ! -d $ORACLE_HOME ]
then
  echo "Oracle startup: cannot start"
  exit 1
fi
case "$1" in
  start)
    # Oracle listener and instance startup
    echo -n "Starting Oracle: "
    su $ORACLE_OWNER -c "$ORACLE_HOME/bin/lsnrctl start"
    su - $ORACLE_OWNER -c "/home/oracle/scripts/startup.sh >> /home/oracle/scripts/startup_shutdown.log 2>&1"
    touch /var/lock/subsys/dbora
    echo "OK"
    ;;
  stop)
    # Oracle listener and instance shutdown
    echo -n "Shutdown Oracle: "
    su - $ORACLE_OWNER -c "/home/oracle/scripts/shutdown.sh >> /home/oracle/scripts/startup_shutdown.log 2>&1"
    su $ORACLE_OWNR -c "$ORACLE_HOME/bin/lsnrctl stop"
    rm -f /var/lock/subsys/dbora
    echo "OK"
    ;;
  reload|restart)
    $0 stop
    $0 start
    ;;
  *)
    echo "Usage: `basename $0` start|stop|restart|reload"
    exit 1
esac
exit 0


# Startup file
vim /home/oracle/scripts/startup.sh
   # Start Database
   sqlplus / as sysdba << EOF
   STARTUP;
   EXIT;
   EOF


# Shutdown file
vim /home/oracle/scripts/shutdown.sh
   # Stop Database
   sqlplus / as sysdba << EOF
   SHUTDOWN IMMEDIATE;
   EXIT;
   EOF


chmod u+x /home/oracle/scripts/startup.sh /home/oracle/scripts/shutdown.sh

update-rc.d dbora defaults
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda