makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / Nginx fastcgi cahce cookie.

Nginx fastcgi cahce cookie.

09.12.2014 12:45:47

Nginx fastcgi cahce ve cookie yönetimi

Nginx üzerinden bir önceki yazımızda python dosyalarımızın nasıl çalıştıracağımızı görmüştük. Bu örneğimizde ise cache ve session yönetimini göreceğiz. Cachleme yaparken login olan kullanıcılarımızı cachlemeden sayfalar üzerinde gezinmelerini sağlayacağız.


Öncelikle path ve size işlemlerimiz için common dosyamızda tanımlamalarımızı yapalım.
vim /etc/nginx/sites-available/common
fastcgi_cache_path /var/cache/nginx_pythontr levels=1:2 keys_zone=pythontr:64m max_size=10000m inactive=60m;
fastcgi_temp_path /var/cache/nginx_pythontr/tmp;

Domain üzerinde yapılacak işlemler için ayarlar
vim /etc/nginx/sites-available/default
    # POST istekleri ve URL sorgu dizesi ile her zaman php yada python için gitmeli
    set $skip_cache 0;
    if ($request_method = POST) {
        # set $cache_uri 'null cache';
        set $skip_cache 1;
    }

    if ($query_string != "") {
        # set $cache_uri 'null cache';
        set $skip_cache 1;
    }

    # Oturum açmış olan kullanıcılar veya son commenters için önbellek kullanmayın
    if ($http_cookie ~* "login") {
        # set $cache_uri 'null cache';
        set $skip_cache 1;
    }

    location / {
        rewrite ^/([a-z0-9-_]*)-([0-9]*)$ /haber.py?tid=$2;
    }
    location /makale {
        rewrite ^/makale/([a-z0-9-_]*)-([0-9]*)$ /makale.py?tid=$2;
    }

    # anasayfa root çağırıldığında çalışacak dosyaları belirle
    location = / {
        index index.py index.html index.htm;
    }

    # Diger dosyalari backend sunucudan (Apache'den) al
    location ~ \.py$ {
        # cache
        # set $skip_cache 1;
        # if ($cache_uri != "null cache") {
        #    set $skip_cache 0;
        # }
        fastcgi_cache pythontr;
        fastcgi_cache_bypass $skip_cache;
        fastcgi_no_cache $skip_cache;
        fastcgi_cache_key $scheme$host$request_uri$request_method;
        fastcgi_cache_valid 300s;
        fastcgi_cache_valid any 8m;
        fastcgi_cache_bypass $http_pragma;
        fastcgi_cache_lock on;
        fastcgi_ignore_headers X-Accel-Expires Expires Cache-Control Set-Cookie;
        fastcgi_cache_use_stale error timeout invalid_header updating http_500 http_503;
        add_header X-Cache $upstream_cache_status;
        expires 300;

        # normal ayarlar
        include /etc/nginx/fastcgi_params;
        fastcgi_pass  unix:/var/run/fcgiwrap.socket;
        fastcgi_index index.py;
        #autoindex on;
        fastcgi_param DOCUMENT_ROOT /home/www/pythontr.com;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/www/pythontr.com$fastcgi_script_name;
    }
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda