makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / Nginx Python Cgi

Nginx Python Cgi

28.11.2014 01:53:46

HTTP sunucu Nginx üzerinde python kodunun çalıştırılması

Gerekli paketlerin kurulumu.
aptitude install nginx python-flup fcgiwrap

Örnek config file.
vim /etc/nginx/sites-available/default
# www.pythontr.com
server {
    listen     192.168.1.153:80;
    #listen     [::]:80;

    server_name   *.xxx.com;
    root      /home/www/xxx.com;
    access_log   /var/log/nginx/xxx_access.log;
    add_header   Cache-Control "must-revalidate, proxy-revalidate";
    proxy_http_version  1.1;
    #expires    15d;


    # Diger dosyalari backend sunucudan (Apache'den) al
    location = / {
        index index.py index.html index.htm; # ana dizinde açılacak dosyalar için.
    }

    location / {
        rewrite ^/([a-z0-9-_]*)-([0-9]*)$ /haber.py?tid=$2; # url seo yönlendirmeleri
    }
    location /makale {
        rewrite ^/makale/([a-z0-9-_]*)-([0-9]*)$ /makale.py?tid=$2; # url seo yönlendirmeleri
    }

    # Diger dosyalari backend sunucudan (Apache'den) al
    location ~ \.py$ {
        include /etc/nginx/fastcgi_params; # paramsların include edilmesi
        fastcgi_pass  unix:/var/run/fcgiwrap.socket; # socket yolu
        fastcgi_index index.py;
        #autoindex on; # directory index in gözükmesi için
        fastcgi_param DOCUMENT_ROOT /home/www/xxx.com/; # döküman root
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/www/xxx.com/$fastcgi_script_name; # url den gelen file adi
    }
}
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda