Pythontr

husonet | Tarih: 13.06.2023

Nginx/1.25.1 üzerine brotli kurulumu

Adım adım Nginx/1.25.1 üzerine brotli kurulumu ve yapılandırması.

Daha önce http3 desteği için bir yazı yazmıştık https://www.pythontr.com/makale/nginix-brotli-ve-http3-kurulumu-694 ngixn/1.25.0 versiyonu http3 desteği ile geliyor bu yüzden bu konumuz bu versiyon üzerinde bunun brotli ve boringssl kurulumları üzerine olacktır.




su -
cd ~/Download
apt-get update
apt-get install -y git gcc make g++ cmake perl libunwind-dev golang

wget http://nginx.org/download/nginx-1.25.4.tar.gz
tar -zxvf nginx-1.25.4.tar.gz
cd nginx-1.25.4
git clone --recursive https://github.com/google/ngx_brotli.git
git clone -b openssl-3.0 https://github.com/openssl/openssl openssl-3.0
./configure --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp --user=nginx --group=nginx --with-compat --with-file-aio --with-threads --with-http_addition_module --with-http_auth_request_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_realip_module --with-http_secure_link_module --with-http_slice_module --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_sub_module --with-http_v2_module --with-http_v3_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-stream --with-stream_realip_module --with-openssl=openssl-3.0 --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-cc-opt='-g -O2 -ffile-prefix-map=/data/builder/debuild/nginx-1.25.4/debian/debuild-base/nginx-1.25.4=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC' --with-ld-opt='-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -Wl,--as-needed -pie' --with-http_v3_module --with-http_image_filter_module --with-http_geoip_module --with-stream_geoip_module --add-module=./ngx_brotli
make

cp objs/nginx /usr/sbin/nginx


vim /etc/nginx/nginx.conf
brotli on;
brotli_comp_level 6;
brotli_static on;
brotli_types text/plain text/css application/javascript application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript image/x-icon image/vnd.microsoft.icon image/png image/gif image/webp image/jpeg image/bmp image/svg+xml;