Pythontr

husonet | Tarih: 02.02.2011

python değişkenler tanımlanması(Declaring variables)

python değişkenler tanımlanması(Declaring variables)


python programlama dili local ve global değişken tanımlamaya imkan verir.
Değişkenler faaliyet alanından otomatik olarak yok edilirler.

Referans değişkenler (Referencing Variables)
>>> test
Traceback (innermost last):
File "<interactive input>", line 1, in ?
NameError: There is no variable named 'test'
>>> test = 1
>>> test
1


Bir kere de çoklu değerler atama (Assigning Multiple Values at Once)
>>> v = ('a', 'b', 'e')
>>> (x, y, z) = v #(1)
>>> x
'a'
>>> y
'b'
>>> z
'e'


(1) : 'v' bir demettir ve 3 elemanı vardır. x,y,z demetlerine 'v' demetini atama yapıyoruz.


Ardışık atamalar (Assigning Consecutive Values)
>>> range(7)									#(1)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
>>> (PAZARTESI, SALI, CARSAMBA, PERSEMBE, CUMA, CUMARTESI, PAZAR) = range(7) #(2)
>>> SALI #(3)
1
>>> CUMA
4


(1) : RANGE(7) bir integer tipinde list geri döndürüyor.
(2) : Değişkenlere değerler atanıyor.
(3) : SALI değişkeni görüntüleniyor.


String değişkenleri formatlama (Introducing String Formatting)
>>> kullaniciadi = "pythontr"
>>> password = "superadmin"
>>> "%s=%s" % (kullaniciadi, password)
'pythontr=superadmin'


>>> kullaniciadi = "pythontr"
>>> password = "superadmin"
>>> print password + " passwordu " + kullaniciadi + " için iii bir password değil" #(1)
superadmin passwordu pythontr için iii bir password değil
>>> print "%s passwordu %s için iii bir password değil" % (password, kullaniciadi) #(2)
superadmin passwordu pythontr için iii bir password değil
>>> kullanicicount = 6
>>> print "Bağlanti kuran kullanici : %d" % (kullanicicounts) #(3)
Bağlanti kuran kullanici : 6
>>> print "Bağlantı Kurulan : " + kullanicicount #(4)
Traceback (innermost last):
File "<interactive input>", line 1, in ?
TypeError: cannot concatenate 'str' and 'int' objects


(1) : String birleştirme için '+' opearatoru kullanılmış.
(2) : %s parametresi ile string içine değer gönderilmiş.
(3) : %d ile sayı tipinde bir değişkenden veri aktarılmış
(4) : Değişkenin tipi sayı tipinde olduğu için ve tip değişimide yapılmadığı için hata oluşmuş.

Sayısal Veri Formatla (Formatting Numbers)
>>> print "Bugün portakal fiyatı: %f" % 50.4625					#(1)
50.462500
>>> print "Bugün portakal fiyatı: %.2f" % 50.4625 #(2)
50.46
>>> print "Bugün portakal fiyatı: %+.2f" % 1.5 #(3)
+1.50
>>> "portakallar %04d nolu kolide ve %04d nolu kolide farklidir" % (78,2011) #(4)
'portakallar 0078 nolu kolide ve 2011 nolu kolide farklidir'


(1) : '%f' 6 haneli decimal şeklinde noktalama işaretini koyarak değeri koyar.
(2) : '%.2f' decimal değeri 2 haneli olarak verir
(3) : '%+.2f' 2 haneli ve önüne artı koyarak değeri verir.
(4) : '%04d' tam sayı 4 haneli olacak şekilde önüne 0 ekler.


ilgili konular
python da sözlükler (Dictionaries)
python listeler (list)
python demetler (Tuples)
python değişkenler tanımlanması(Declaring variables)
python listeleri haritalama, filtreleme, azaltma
python listelerde matrisler