Pythontr

husonet | Tarih: 24.12.2016

Python Giriş

Python programlama diline giriş, temelleri ve sentaks yapısı

Python, Perl, C, Java vb.. gibi diller oldukça çok benzerliğe sahiptirler fakat bu dillerden kesin farklıları vardır.


İlk Python Programı


huseyin@pythontr:~$ python
Python 2.7.9 (default, Jun 29 2016, 13:08:31)
[GCC 4.9.2] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Python ekranına aşağıdaki kod satırını yazın ve ardından Enter tuşuna basın:


>>> print "Merhaba, Python!"

Python programlama dilinin yeni versiyonunu çalıştırıyorsunuz print kullanımını string ifadeyi parantez içine yazmanız gerekir. print("Merhaba, Python") bununla birlikte çalıştırılan kod satırının çıktısı aşağıdaki gibi olur.


Merhaba, Python!


Komut Modu Programlama


Yorumlayıcı komut dosyası parametresi ile başlatılırsa parametrede olan dosyanın yürütülmesini sağlar ve komut dosyasının son satırını tamamlayıncaya kadar devam eder. Komut dosyası tamamlandığında yorumlayıcıda sonlanmış olur.


Basit bir Python scripti yazalım. Python dosyalarının uzantısı .py'dir. Aşağıdaki kaynak kodu bir test.py dosyası içine yazın:


print "Merhaba, Python!"

Özellikle Windows kullanıyorsanız PATH değişkenlerini ayarlamayı unutmayın. Aşağıdaki şekilde programı çalıştırmayı unutmayın.


python test.py

Python komut dosyasını çalıştırmak için başka bir yol olarak aşağıdaki işlemleri deneyebilirsiniz. İşte değiştirilen test.py dosyası.
#!/usr/bin/python

print "Merhaba, Python!"

Python yorumlayıcısının /usr/bin dizininde bulunduğunu varsayıyoruz. Şimdi, bu programı aşağıdaki gibi çalıştırmayı deneyin.


$ chmod +x test.py     # Bu dosya çalıştırılabilir hale getirmek için
$./test.py

Program çalıştırıldığında aşağıdaki çıktı oluşur.


Merhaba, Python!


Python Tanımlayıcıları


Python tanımlayıcısı, değişken, işlev, sınıf, modül veya başka bir nesneyi tanımlamak için kullanılan bir isimdir. Tanımlayıcı, A'dan Z'ye veya alt çizgi (_) ve sonrasında sıfır veya daha fazla harf veya (0 ila 9) ile devam edebillir.


Python tanımlayıcılarda @, $ ve% gibi noktalama işaretlerine izin vermez. Python, büyük ve küçük harfe duyarlı bir programlama dilidir. Bu nedenle, Abc ve abc Python'da iki farklı tanımlayıcıdır.


Python tanımlayıcıları için isimlendirme kuralları


  • Sınıf adları büyük harfle başlar. Diğer tüm tanımlayıcılar küçük harfle başlar.
  • Bir tanımlayıcıyı tek bir önde gelen alt çizgi ile başlatmak, tanımlayıcı özel 'private' olduğunu gösterir.
  • İki öne alt çizgiyle bir tanımlayıcı başlatmak, güçlü bir özel 'private' tanımlayıcıyı gösterir.
  • Tanımlayıcı ayrıca iki bitiş çizgisi ile biterse, tanımlayıcı dil tanımlı bir özel addır.

Python Ayrılmış Kelimeler


Aşağıdaki liste Python anahtar kelimelerini listelemektedir. Bunlar ayrılmış kelimelerdir ve bunları sabit veya değişken veya herhangi bir diğer tanımlayıcı adı olarak kullanamazsınız. Tüm Python anahtar kelimeleri yalnızca küçük harfleri içerir.


andexecnot
assertfinallyor
breakforpass
classfromprint
continueglobalraise
defifreturn
delimporttry
elifinwhile
elseiswith
exceptlambdayield

Python Girintileme


Python, sınıf ve işlev tanımları veya akış denetimi için kod bloklarını belirtmek için parantez içermez. Kod blokları, satır girintisi ile belirtilir ve bu zorunluluktur.


Girintideki boşluk sayısı değişkendir, ancak blok içindeki tüm ifadeler aynı sayıda girintilendirilmelidir. Örneğin -


if True:
print "True"
else:
print "False"

Yanlış kullanım örneği aşağıdaki kod hata üretir.


if True:
print "Cevap"
print "True"
else:
print "Cevap"
print "False"

Python Multi Line 'Çok Satırlı' ifade kullanımları


Python'daki ifadeler genellikle yeni satır ile sonlanır. Bununla birlikte, Python ters slash (\) satırın devam etmesi gerektiğini belirtmek için izin kullanıma verir. Örneğin -


total = item_bir + \
item_iki + \
item_uc

[], {} Veya () parantezlerinde yer alan ifadelerin satır devam '\' karakterini kullanmasına gerek yoktur. Örneğin -


gunler = ['Pazartesi', 'Sali', 'Carsamba',
'Persembe', 'Cuma']

Python Tırnak


Python, dize değişmezlerini göstermek için tek ('), çift (") ve üçlü (' 'veya" "") tırnak işaretlerini kabul eder. Her bir tırnak işareti kapatılmak için tekrar kullanılmalıdır.


Üçlü tırnak dizgeyi birden fazla satıra yaymak için kullanılır. Örneğin, aşağıdaki kullanımların hepsi geçerlidir.


word = 'kelime'
sentence = "Bu bir cumle."
paragraph = """Bu bir pargraf. Bu
coklu satir ve cumlelerden olusur."""

Python'da Yorumlar


Bir hash işareti olan diez yorumlama yapmak için kod içerisinde kullanılır. Fiziksel satırın sonuna kadar # ve sonrasında tüm karakterler yorumun bir parçasıdır ve Python yorumlayıcı onları yoksayar.


#!/usr/bin/python

# Ilk yorum
print "Merhaba, Python!" # ikinci yorum

Bu, aşağıdaki sonuca neden olur:


Merhaba, Python!


Bir deyim veya ifade sonrasında aynı satıra bir yorum yazabilirsiniz -


isim = "Huseyin" # Yorum

Birden fazla satırı aşağıdaki gibi yorumlayabilirsiniz:


# Bu bir yorum.
# Bu da bir yorum.
# Bu da bir yorum.
# Bunu zaten söyledim.

Python Boş Satır Kullanımı


Yalnızca boşluk içeren, veya bir açıklama içeren bir satır, boş bir satır olarak bilinir ve Python bu satırı tamamen yoksayar. Çok satırlı bir bildirimi sona erdirmek için boş bir fiziksel satır girmelisiniz.


Python Kullanıcı Girdileri


Programın aşağıdaki satırı, "Çıkmak için enter tuşuna basın" diyen deyimi görüntüler ve kullanıcının harekete geçmesini bekler -


#!/usr/bin/python

raw_input("\n\nCikmak icin enter tusuna basin")

Burada, "\n \n", gerçek satırı göstermeden önce iki yeni satır oluşturmak için kullanılır. Kullanıcı tuşa bastığında, program sona erer. Bu, kullanıcı bir uygulama ile tamamlanıncaya kadar konsol penceresini açık tutmak için güzel bir uygulamadır.


Tek satır üzerinde çoklu ifade kullanımı


Noktalı virgül (;), tek bir satırda birden fazla deyime izin verir.


import sys; x = 'pythontr.com'; sys.stdout.write(x + '\n')

Python Komut Satırı Argümanları


Birçok program nasıl çalıştırılacağıyla ilgili bazı temel bilgiler sağlamak amacıyla -h parametresi tanımlar. python -h ile bu parametrelere ulaşabilirsiniz.


 python -h
usage: python [option] ... [-c cmd | -m mod | file | -] [arg] ...
Options and arguments (and corresponding environment variables):
-B : don't write .py[co] files on import; also PYTHONDONTWRITEBYTECODE=x
-c cmd : program passed in as string (terminates option list)
-d : debug output from parser; also PYTHONDEBUG=x
-E : ignore PYTHON* environment variables (such as PYTHONPATH)
-h : print this help message and exit (also --help)
-i : inspect interactively after running script; forces a prompt even
if stdin does not appear to be a terminal; also PYTHONINSPECT=x
[vb...]

Senaryonuzu, çeşitli seçenekleri kabul etmesi için de programlayabilirsiniz. Komut Satırı Argümanları kapsamlı ve gelişmiş bir konudur.