Pythontr

husonet | Tarih: 17.12.2016

Python Sayılar

Python sayılar, sayısal veri türleri ve sayısal değerleri depolar.

Değişmez veri türleridir bunlar fakat atama yoluyla farklı veri tiplerine dönüşebilirler.


Değer ataması yapıldığında sayı nesneleri oluşur. Örneğin


val1 = 10
val2 = 100

Python programlama dilinde del komutunu kullanarak bir nesnenin referansını silebilirsiniz.


del val1

Python, del kullanımı için tek bir nesneyi silmek yada birden çok nesneyi silmenize olanak tanır. Örneğin


del val1
del val1, val2

Python programlama dili dört farklı sayısal veri tipini destekler


int(işaretli tamsayılar): Genelikle sadece tamsayılar için kullanılır. Bunlar ondalık sahibi olmayan pozitif yada negatif tamsayılardır.


long (uzun tamsayılar): Uzun tamsayılar olarak da adlandırılırlar, sınırsız büyüklükte, tamsayılar gibidirler, ardından bir büyük veya küçük L harfi ile oluşurlar.


float (kayan noktalı gerçek sayılar): Bunlar gerçek sayıları temsil ederler ve ondalık sayı tamsayı ve kesirli kısımlara bölünerek yazılır. Bu sayılar bilimsel olarak kullanılabilirler örneğin, E veya e 10'un gücünü belirtir (2.5e2 = 2.5 x 102 = 250).


complex (karmaşık sayılar): a + bJ formundadır, burada a ve b float'lardır ve J (veya j) -1'in karekökünü (hayali bir sayıyı) temsil eder. Sayıların gerçek kısmı a, hayali kısmı ise b'dir. complex sayılar, Python programlam dilinde çok fazla kullanılmaz.


Python Sayı Örnekleri


intlongfloatcomplex
1051924361L0.03.14j
100-0x19323L15.2045.j
-7860122L-21.99.322e-36j
0800xDEFABCECBDAECBFBAEL32.3+e18.876j
0800xDEFABCECBDAECBFBAEL32.3+e18.876j
-0490535633629843L-90.-.6545+0J
-0x260-052318172735L-32.54e1003e+26J
0x69-4721885298529L70.2-E124.53e-7j

Python long 'uzun tamsayıları' L harfi ile sayıların sonuna ekleyerek bu tipleri belirler.


complex 'karmaşık' bir sayı a + bj ile gösterilir. a gerçek kısmıdır b kompleks sayının hayali kısmı temsil eder. Bunlar gerçek kayan nokta sayılarının sıralı bir çiftinden oluşur.


Python sayı tür dönüşümleri


Tür dönüşüm fonksiyonları aşağıdaki gibidir.


int(x), x'i bir tamsayıya dönüştürmek için kullanılır. Bu fonksiyon kullanıldığında x ondalık sayı taşıyorsa ondalık sayı kısmı silinir.


x=10.35
int(x)
10

long(x), x'i uzun bir tamsayıya çevirmek için kullanılır.


float(x), x'i ondalıklı bir sayıya çevirmek için kullanılır.


complex(x), x'i bir tamsayıya dönüştürmek için kullanılır.


complex(x, y), gerçek x, hayali y olan bir karmaşık sayı dönüşümü için kullanılır. Burada x ve y sayısal ifadelerdir.


Python Matematiksel Fonksiyonlar


Python, matematiksel hesaplamalar için aşağıdaki fonksiyonları kullanım için önerir. Bu fonksiyonların birçoğu math paketlerinde yer alır. Eklemek import math


FonksiyonAçıklama, geri dönen değer
abs(x)x'in mutlak değerini almak için kullanılır. x'i pozitif olarak x ve 0 arasında bir değer olarak döndürür.
ceil(x)x'den küçük olmayan en küçük tamsayı değerini döndürür. Genellikler yuvarlama işlemlerinde kullanılır.
cmp(x,y)-1 if x < y, 0 if x == y, or 1 if x > y
exp(x)x'in üstsel ifadesi ex
fabs(x)x'in mutlak değeri
floor(x)x'den büyük olmayan en büyük tamsayı.
log(x)x>0 için x'in doğal logaritması.
log10(x)x>0 için x'in taban-10 logaritması..
max(x1, x2,...)Pozitif sonsuzluğa en yakın olan sayıların en büyük olanı.
min(x1, x2,...)Negatif sonsuzluğa en yakın olan sayıların en küçük olanı.
modf(x)x'in ondalık ve tamsayı kısmını ayırır. Dönen iki değer x'in değerini taşır. Parçalanan değerler float değerlere dönüşür.
pow(x,y)x**y'nin değeri.
round(x,y)x'in ondalık kısmını yuvarlar. round(0.4) 0.0, round (0.5) 1.0, round (-0.5) -1.0
sqrt(x,y)x>0 için x'in karekökü

Python Rastgele Sayı Fonksiyonları


Rastgeler fonksiyonlar, oyunlar, simülasyonlar, testler, güvenlik ve gizlilik uygulamaları için kullanılır. Python yaygın olarak aşağıdaki fonksiyonları içerir. Bu fonksiyonlar random paketinde bulunurlar.


FonksiyonAçıklama
choice(seq)Bir listeden, tuple veya dizeden rastgele bir öğe seçer.
randrange (baslangic, durdurma, adim)Aralıktan rasgele seçilen bir eleman (başlangıç, durdurma, adım.
random()Rastgele gerçek bir sayı döndürür. 0, r'den küçük veya eşittir ve r 1'den küçüktür.
seed(x)Rastgele sayılar üretirken kullanılan tam sayı başlangıç değerini ayarlar. Diğer rasgele modül işlevini çağırmadan önce bu işlevi çağırın. Hiçbir şey döndürmez.
shuffle(list)Listedeki öğeleri yerine rastgele uygular. Hiçbir şey döndürmez.
uniform(x, y)Rastgele bir aralık içinden r döndürür böylece x, r'den küçük veya eşittir ve r, y'den küçüktür

Python Trigonometrik Fonskiyonlar


Python, trigonometrik hesaplamalar yapan fonksiyonlar aşağıda listelenmiştir.


FonksiyonAçıklama
acos(x)x'in ark kosinüsünü radyan cinsinden döndürür.
asin(x)radyan cinsinden, x'in ark sinüsünü döndürür.
atan(x)x'in ark tanjantını radyan cinsinden döndürür.
atan2(y, x)(y / x) radyan olarak döner
cos(x)x radyanının kosinüsünü döndür.
hypot(x, y)Öklid normunu döner sqrt (x * x + y * y).
sin(x)x radyanının sinüsünü döndür.
tan(x)x radyanının tanjantını döndür.
degrees(x)Açı x'i radyandan dereceye dönüştürür.
radians(x)Açı x'i dereceden radyana çevirir.

Python Matematiksel Sabitler


Python, iki matematik sabiti tanımlamaktadır:


SabitAçıklama
piMatematik sabiti pi sayısı
eMatematik sabiti e sayısı